”بپذیرید که مرگ هیچ چیزى نیست زیرا تا آن هنگام که ما هستیم مرگ با ما نیست و زمانی که مرگ وجود دارد ما نیستیم!پس خوش باشید!