سنی ندارد عاشقی کردن
فرقی ندارد کودکی،پیری
هروقت زانو را بغل کردی
یعنی تو هم با عشق درگیری

علیرضا آذر @