من کسایی رو که در حقم بدی کردن بخشیدم البته وقتی زورم نرسید ازشون انتقام بگیرم