کاش اینقدر زود اعتماد نمیکردم به کسانی که با یه حرف میرن و بر نمیگردن .........
کاش اینقد سادگی نمیکردم در زندگیم ....
کاش و ای کاش های که دیگه فایده ای ندارن ...