یعنی تمام دلجویی ها و عذر خواستن های تاریخ و ی کنار بذارید و دلجویی جناب سعدی ی کنار دیگه ک میگه:
ای سرو خوش بالای من ای دلبر رعنای من
لعل لبت حلوای من از من چرا رنجیده ای