خوشبحالتون ینی شما واقعا کسیو دارید ک شبا پی ام میده و ب خواب خوش دعوتتون میکنه و صبحام با صدای پی امش ک ب یه روز رویایی دعوتتون میکنه میگذرونید؟ تو گلوتون گیر کنه