می آیی
می روی
و میان این همه رفتن و آمدنها
هنوز هم سهم منِ درمانده شمارش رد قدمهای توست زیبا...


***دلکده***