کاش میتوانستم گاهی سینه ام را بشکافم
کاش میشد با سینه ای شکافته زیر باران رفت
یعنی باران میشوید زخمهای قلبم را ؟
یعنی باران خاموش میکند آتشِ افکنده در دلم را؟
کاش رویا هم تجربه کردنی بود!!!
اگر میشد تجربه کرد باز هم نمیدانستم به آغوش کشیدنت را تجربه کنم یا خاموش کردن آتش درونم را...

***دلکده***