دلم تنگه واسه چشمات .........
واسه حرفات ....آخ..دلم لک زده برات ........
چرا خسته نمیشی از جدائـــــــــــــــــــــــــــــــی......