عطر خوش چای و پولکی برمیگشت

آن خاطره ها یکی یکی برمیگشت

من بودم و مادری که دنیایم بود

ای کاش دوباره کودکی برمیگشت