گاهی وقتا ...
شیرها
روزهای زیادی گرسنه میخوابند
چون نه مثل کفتار
لاشخورند
و نه مثل روباه
دزد
آنها شیرند ...
لاغر میشوند اما ...
اصالتشان را از دست نمیدهند!