فرشته از خدا پرسید:
مردمانت مسجد میسازند
نماز میخوانند
چرا باران نمیفرستی؟
خدا پاسخ داد:
گوشه ای از زمین دختري کنار مادرش در خانه ای بی سقف بازی میکند
تا مخلوقاتم سقفی برایشان نسازند
آسمانم سقف آنهاست