دنیا کوچیکه
روزا کوتاست

وقـت تـنگه
دلا خسته اند

حیفه روزا بیان و برن
به هـم مـحبت نکنیـم

حتی در حد یک سلام
یک لبخنـد و یک کـلام