عکسهای قشنگ
دلیل بر زیبایی تو نیست
ساخت دست عکاس است!
درونت را زیبا کن
که مدیون هیچ
عکاسی نباشی...!