جسمی دارم دلی خراب اندر وی
جانی دارم هزار تاب اندر وی

وز آرزوی تو دارم شب و روز
چشمی و هزار چشمه اندر وی