❤️به خود بگویید عالی هستید تا عالی شوید و به خاطر داشته باشید که هرچه بگویید همان می شود.

ضمیر شما بدن شمارا می سازد وبدن شما ضمیر شما را...

یک اندیشه زیبا ومثبت ،یک بهشت را
در زندگی می سازد و یک اندیشه منفی دریایی از ناامیدی در دنیای انسان
خلق می کند.

انسانها انچه را بیندیشند خلق می کنند.

❤️شاد و مثبت باشید.