زندگی نمایشی است که تمرینی برای آن وجود ندارد.

آواز بخوان، اشک بریز، بخند و با تمام وجود زندگی کن

قبل از آنکه پرده ها فرود آیند و نمایش تو بدون تشویقی به پایان برسد.

"چارلی چاپلین"