زهمه دست کشیدم
که تو باشی همه ام....
با تو بودن
ز همه دست کشیدن دارد ....!!!