هرشب باقویترین تاکیدی؛

‏« به لطف خدا زندگیم به همان خوبیست که می خواهم.»