انسان بی شباهت به «آب» نیست اگربخواهد زنده باشد و زندگی ببخشد، باید جریان داشته باشد؛
باید پی برخورد با سنگ ها و سختی ها را به تنش بمالد باید شجاعت چشیدن گرم و سرد روزگار را داشته باشد تا باران شود و بر جهان ببارد و گرنه کسی که تحمل سختی ها را نداشته باشد،
همچون آب ساکنی است که صدایش به کسی آرامش نمی دهد؛ با دیگران که کنار نمی آید هیچ، خودش راهم نمی تواند نجات دهد..! مرداب می شود و می گنددک