دل ز تن بردی
و در جانی هنوز ؛

دردها دادی
و درمانی هنوز...

آشکارا سینه‌ام بشکافتی
همچنان در سینه پنهانی هنوز !!