اغلب رابطه ها به این دلیل
شکست میخورند که وقت
بسیاری را بجای لذت بردن از
همراهی یکدیگر،صرف
خاطر نشان کردن اشتباهات
همدیگر میکنیم .