بدترین قسمت پیری چیه؟!
-اینکه یادت میفته ی زمانی جوون بودی..