‏جای خالی بعضیا انقد بزرگه که میشه داخلش زندگی کرد.