تو مرا یاد کنی ،یا نکنی
باورت گر بشود ،گر نشود
حرفی نیست
اما ..!

اما نفسم میگیرد ،
در هوائی که ،
نفس های تو نیست ..!