تو راهپیمای یه دختر پرچم ایرانو با ماژیک کشیده بود تو صورتش ✍????????????

پریدم پرچم رو بوس کنم

با کیفش کوبید تو ملاجم !؟


ایا این بود ارمانهای امام راحل !

ایا چنین برخوردی با یک شخص انقلابی صحیح است

‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌