میدونی "کاریزما" چیه؟ بعضی انسان‌ها هستند که:
انرژی مثبت دارند! مهربونن و با عاطفه
غصه دارند اما اونو قصه نمی‌کنند تا خلق بقیه تنگ
نشه، به زمین و زمان محبت می‌کنند همه اونارو با
عشق دوست دارند، «کاریزما باشید...»