به خدا قسم :یادت از یادم نرفته ......
لعنتی از دلم بـــــــــــــــرو ......