پول خوشبختی نمیاره؟!
خب معلومه ک میاره... این دروغیه ک ما ب فقیرا میگیم ک طمع ثروت مارو نکنن
" پابلو اسکوبار"