در این عصر زیبا آرزومندم

دلتون آرام ، تنتون سالم

و ساز دنیا کوکِ

خواسته های قلبی تون باشه

???? زندگیتون شاد

عصرتون بخیر????????