""گریزانم ازاین مردم که بامن ""

""به ظاهرهمدم ویکرنگ هستند""

""ولی درباطن از فرط حقارت""

""به دامانم دوصدپیرانه بستند""

""ازاین مردم که تا شعرم شنیدند""

""به رویم چون گلی خوشبوشکفتند

""ولی آندم که درخلوت نشستند""

""مرادیوانه ای بدنام گفتند ""

فروغ فرحزاد