انتظار زیادیه ک از ی قهوه تلخ انتظار ی فال شیرین داشته باشی...