بی هیچ سوالی و جوابی بغلم کن
خسته تر از آنم که بگویم به چه علت

????یاسر قنبرلو