‏كاش يه روز بالاخره بفهمم من نتونستم يا واقعاً نمى شد...