من همونم ک همیشه سوالایی رو ک بلد بودم ۲۵ صدم نمرش بود..