دلم برف میخواهد و یک فنجان قهوه ی تلخ که چشمانت را به یادم بیاورد
چند نخ سیگار که یادم نرود امروز هم باید حواسم را پرت کامهایش کنم
....


***دلکده***