هرکس به مراد دل خود شاد به چیزیست،
ماییم و غم یار
خدایا تو گواهی....