صـداقـت بـه سـن

شـغـل و یـا ثروت نیست ،

بــه وجـدان بیـدار است ...!!