همه مارو از "چوب خدا" ترسوندند
ولی یکی به "بوسه خدا" امیدوارمان نکرد
در صورتیکه خداوند کلامش را با "الرحمن الرحیم" آغاز میکند
بخشنده و مهربان