حاکمی در مشهد رسم کرده بود که هرکس از زائرین دزدی کرد، اون شخص رو سوار بر الاغی به مدت یک هفته در شهر بگردانند تا اینکه
یک روز ، یک نفر از شهری دیگری حلوا دزدید و خورد. او را به جرم دزدی به محکمه بردند و طبق حکمِ حاکم سوار بر الاغی او را در شهر چرخاندند و مردم در کنارش هیاهو میکردند. هنگام چرخاندن نگهبان به دزد گفت خیلی سخت میگذرد ؟
دزد گفت نه! حلوام رو خوردم الاغ هم سوارم ، مردم هم دارن شادی میکنن ، از این بهتر!!!!؟
حالا شده حکایت این روزهای مملکت ما ! طرف حلواش رو خورده ، خرش هم سواره، ملت هم خوشحال...