صبح دمید و گل شکٖفت، از پی عیش دم به دم

چنگ بساز ای صنم، باده بیار ای پسر