پروردگارا

نعمت سلامتی مبداء همه نیازهاست

وعاقبت بخیری مقصد همه نیازها

تورابه مهربانیت

این دو را به تمامی هموطنانم ،عطافرما