هيچکس را در زندگي مقصر نميدانم...

از خوبان "خاطره"
و از بدان "تجربه"ميگيرم...!
بدترين ها "عبرت" ميشوند..
وبهترين ها دوست.