خــدایا:
اراده ام را به زمان کودکـی
باز گـردان
همان زمان که برای
یکبار ایستادن هزار
بار می افتادم
اما نا امـــید
نمیــشدم