دوباره از نو بساز
جهانت را
زندگیت را
باورت را
این روشنی هدف است که به شما
نیرو میبخشد.