خدایا ...
هر لحظه ام شکر توست
در خود نگاه میکنم ببینم خطــا کجـاســـت
بعد ازکمي تأمل و قدري سکـــوت
پي میبرم :
آنجا که خالـــي از خــــداســـــت
مملــــو از خطـــــاســـــت...