ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻼﻡ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺷﻤﻦ ﻋﻠﻢ ﺗﮑﺒﺮ ﺍﺳﺖ، ﺩﺷﻤﻦ ﻋﻘﻞ ﺧﺸﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺷﻤﻦ ﺻﺒﺮ ﻃﻤﻊ
ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻧﺎﺩﺍﻧﺎﻥ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﮐﺎﺕ ﻋﻘﻞ ﺍﺳﺖ .
ﻋﺎﻗﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﺯﺑﺎﻧﺶ ﻭ ﺟﺎﻫﻞ ﻏﻼﻡ ﺯﺑﺎﻧﺶ ﺍﺳﺖ