اگه وجود خدا باورت بشه

خدایه نقطه میذاره زیرباورت

"یاورت" می شه.