سرنوشت بدنوشت؟؟؟؟:
صَفحــہ ے آخــ ـر شناسنامــہ

زیــ ـاد مهـــ ـم نیستــــ

گاهــے

بایـــ ـد توے آینــ ـہ نگـــ ـاه کنـــے

ببینـــ ـے هنــ ـوز زنده اے یا نـه ...