بااین همه عکس نینی که بانو گذاشته هوس نی نی افتادم بچه خواهرم حدود یک ماه ونیم دیگه به دنیا میاد
وای دلم واسه فسقلی مون ضعف رفت